Åbent hverdage 9-16:30

Kontakt os på telefon: (+45) 21 18 90 10

Blowerdoortest

Hvorfor få udført en blowerdoortest?

Brug en blowerdoortest til at undersøge om dit nye hus er utæt.

Bygningsreglementet fra 2006 stiller krav til kontrol af utætheder i bygningens klimaskærm. Bygningen skal bl.a. udsættes for et over- eller undertryk, hvorved utætheder i klimaskærmen vil blive afsløret.

Siden 1. april 2006 har det været et lovkrav i bygningsreglementet, at tætheden i nye huse skal kontrolleres. 

Tidligere skulle kommunerne kræve dokumentation for tæthedsprøvning ved en procentdel af alle nyopførte huse. Det er ikke længere et krav. Ved alle bygninger, der opføres som lavenergiklasse, stilles der fortsat krav om dokumentation af klimaskærmens tæthed. Trykprøvning skal foretages af en uvildig, kvalificeret tryktester.

Hvis du selv bygger et nyt hus, gælder samme regler og det er dit ansvar at sørge for, at huset er tæt. Køber du derimod huset af et typehusfirma, er det firmaet, der sørger for at få testen udført, inden du overtager huset. 

Der er flere grunde til, at dit hus bør være tæt:

  • Hvis huset er utæt, slipper varmen ud, f.eks. omkring vinduer, døre og ved samlinger mellem bygningsdele. Dette medfører varmetab og dårlig komfort, fordi kold udeluft presses ind gennem klimaskærmen og varm indeluft suges ud. Dermed skal du bruge mere varme på at bibeholde en passende temperatur.
  • I et meget utæt hus vil der være træk, og desuden vil gulve og vægge føles kolde på overfladen. Det gælder også, selvom huset er velisoleret.
  • En utæt klimaskærm kan medføre skader på dit hus, især hvis luften har et højt vandindhold, som dermed kan give fugtophobning i konstruktionerne. Det kan skabe gode betingelser for skimmelsvamp og råd, som nedbryder især organiske bygningsdele, f.eks. trækonstruktioner. 
Hvordan udføres en blowerdoortest?
  • En yderdør afmonteres og erstattes med en teltdug, hvori en ventilator er indbygget. Det er vigtigt, at den særlige dør er tætsluttet og lufttæt i dørhullet.
  • Ved hjælp af ventilatoren blæses luft ind i huset, så der skabes et overtryk. Efterfølgende anvendes ventilatoren igen – blot at der denne gang frembringes et undertryk i huset. Trykforskellene ved overtrykket og undertrykket medfører, at luft både trænger ud og ind gennem sprækker og andre utætheder.
  • På grund af trykforskellene, som ventilatoren frembringer, er det muligt at måle flowet, altså mængden af luft som strømmer ud af huset inden for en given tidsperiode. Dermed kan man angive en værdi for utætheden for huset. Værdien angives i liter pr. sekund pr. kvadratmeter.

Det er et lovkrav, at husets utæthed angives ud fra gennemsnittet af luftflowet for det overtryk og det undertryk, der frembringes.

Bygningsreglement 2018 (kap. 11 §263) stiller krav om, at luftskiftet ikke må overstige 1,0 liter pr. sekund pr. kvadratmeter opvarmet etageareal, når der foretages en trykprøvning med 50 Pa (Pascal).

Hvis du ønsker at bygge lavenergihus (2020) er kravet for tæthed 0,7 liter pr. sekund pr. kvadratmeter jf. Bygningsreglementets kap.25  §481.

I særlige tilfælde, fx hvis du bygger et hus med meget højt til loftet, gælder der andre værdier for utætheden. Hvis klimaskærmsarealet divideret med etagearealet er over 3, gælder det, at utætheden højst må være på 0,3 liter pr. sekund pr. kvadratmeter.

Når huset er blevet tryk-testet med et tilfredsstillende resultat udarbejdes en rapport, som dokumentation overfor myndigheder og/eller en mulig køber af ejendommen.

Kan en blowerdoortest udføres på ældre huse?

Det kan i nogle tilfælde være en god ide at få udført en blowerdoortest på et ældre hus. Eksempelvis hvis varmeregningen er relativ stor i forhold til etagearealet. Dit forbrug af varme kan godt være stort, selvom dit hus er godt isoleret, fordi varmen siver ud gennem utætheder, hvis efterisoleringen ikke er udført korrekt. 

Blowerdoortesten viser dog kun, hvor utæt huset er og ikke selve placeringen af utæthederne. Derfor er det ofte nødvendigt at supplere testen med en fejlfinding.

Kilde: Bolius.dk

Call Now Button